Når du investerer i aktier på minibørsen, kan du møde mange begreber, som du måske ikke har stødt på før.

Derfor har vi skrevet denne ordbog, hvor vi har forsøgt at inddrage en række forskellige ord, der kan være gode at kende, når du handler på minibørsen. Der findes uden tvivl flere ord, som er relevante at kende. Hvis du kender et begreb, som skal med i ordbogen, så skriv meget gerne en kommentar til indlægget nederst.

A

Acquisition: Det engelske ord for en virksomheds opkøb af en anden virksomhed.

Allokering: Benyttes i sammenhæng med børsnoteringer, når aktierne skal fordeles til investorerne.

ARPA: Average Revenue Per Account – Et nøgletal for specielt SaaS virksomheder, der udtrykker den gennemsnitlige kundestørrelse.

ARR: Annual Recurring Revenue – et nøgletal for SaaS virksomheder, der udtrykker hvor meget den årlige abbonnementsbase er på et tidspunkt.

AUM: Assets Under Management. Et nøgletal, der fortæller hvor mange penge en finansiel virksomhed forvalter for andre.

B

Benchmark: Et sammenligningsgrundlag. Nogle vil f.eks. sammenligne udviklingen i ens aktieportefølje med et indeks, hvor indekset derfor er benchmark. En aktiv investor vil som regel gå efter at performe bedre end benchmark, hvor en passiv investor ønsker at følge benchmark.

Bestyrelse: Den øverste ledelse i en virksomhed. Vælges på generalforsamlingen.

BME Growth: En spansk minibørs.

Børsnotering: Når et selskab vælger at børsnotere sig, går det fra at være privatejet af få private investorer til at være offentligt. Med en børsnotering følger en del yderligere krav til virksomheden. Læs mere om børsnoteringer her.

Børsværdi: Børsværdi kan beskrives som antallet af aktier ganget med prisen per aktie (aktier * antallet af aktier).

C

CAGR: Beskriver en gennemsnitlig årlig vækstrate. Det kan f.eks. være den årlige omsætningsvækst.

Certified Advisor: Alle First North selskaber har tilknyttet en Certified Advisor. En Certified Advisors overordnede opgave er at guide, støtte, og opdatere selskaberne omkring regler ifm. at være børsnoteret på First North. Reglerne omfatter udover de almindelige regler for virksomheder også eksempelvis First North Rule Book og MAR-reglerne.

CEO: Chief Executive Oficer – den administrerende direktør.

CFO: Chief Financial Oficer – også kaldt finansdirektør.

Churn rate: Beskriver hvor god virksomheden er til at fastholde sine kunder. Tallet er opgjort i procent, og viser hvor mange kunder, som har forladt virksomheden.

Læs også: Hvad er Certified Advisors?

D

Direktion: Den daglige ledelse med ansvar for driften af virksomheden.

Due diligence: Due diligence er et begreb lånt fra engelsk, som ofte bliver brugt i sammenhængen: “Du skal lave din egen due diligence”, hvilket betyder, at du selv skal undersøge en virksomhed/område, og ikke bare tage andres ord for gode varer.

E

EBITDA: Står for “Earnings before interest, tax and depreciation and amortization”. Beskriver derfor indtjeningen før renter, skat og afskrivninger.

Emission: Udstedelse af aktier. Sker ifm. en børsnotering eller hvis et noteret selskab ønsker at hente yderligere kapital. Den første emission på børsen betegnes ofte som børsnotering eller IPO.

Enterprise value: Enterprise value beskriver den mest nøjagtige værdi af virksomheden, da gælden og likviderne er inddraget.

EPS: Earning per share er et udtryk for indtjeningen efter skat divideret med antallet af aktier i virksomheden.

Euronext: Euronext er en pan-europæisk børsvirksomhed dvs., at virksomheden har børser på tværs af Europa. De har blandt andet minibørsen Euronext Growth Oslo, hvor Quantafuel er børsnoteret.

Exit: Når man sælger hele sin position. Det kan både være dig som privat investor, eller hvis en af storaktionærerne sælger hele sin position. Hvis blot man reducerer sin position, vil det ikke være et exit.

F

Free Float: Beskriver antallet af aktier som er i offentligt omløb. Det gælder derfor ikke aktier, som eksempelvis ejes af ledelsen, eller på anden måde er udelukket for handel.

First North: First North er en alternativ markedsplads, som gør det nemmere for mindre selskaber at blive børsnoteret, og dermed skaffe kapital til vækst. Overordnet er kravene mere lempelige, men styres stadigvæk af NASDAQ ligesom de mere velkendte børser.

First North Premier: First North Premier Growth Market er et segment inden for First North Growth Market. For selskaber der er noteret på dette markedssegment, gælder de samme regler som nævnt ved First North Growth Market samt yderligere regler. Der er f.eks. nogle regnskabsmæssige krav.

Finanskalender: En finanskalender er virksomhedens forventede tidspunkt for at udgive regnskaber, afholde generalforsamling, samt andre større begivenheder såsom en kapitalmarkedsdag. Finanskalenderen for hvert år skal offentliggøres på virksomhedens website forud for årets start. Vi har lavet en samlet finanskalender for de dansk-noterede minibørs-selskaber her.

Fordelingsnøgle: Et ord, som kan blive anvendt i sammenhæng med børsnoteringer, når aktiernes skal fordeles. Vil angive en procentsats.

Fortegningsemission: En emission, hvor eksisterende aktionærer modtager x antal tegningsretter.

Forhåndstegning: Bindende forhåndstilsagn om køb af aktier, eksempelvis ifm. en børsnotering.

Forventninger: Børsnoterede virksomheder offentliggør forventninger til årets eller fremtidens økonomiske nøgletal. Opfylder en virksomhed ikke egne forventninger har det ofte en negativ indvirkning på selskabets aktiekurs. Vækstvirksomheder har ofte på grund af en begrænset levetid eller usikre markedsmuligheder mere usikre forventninger til fremtiden end mere modne virksomheder.

Første handelsdag: Dagen hvor selskabets aktier kan handles på børsen første gang. Det vil derfor også være den officiele dag for selskabets børsnotering.

G

GAV/GAK: En forkortelse for gennemsnitlig anskaffelseskurs for en bestemt aktie. Hvis du eksempelvis har købt en aktie i kurs 100, og senere vælger at købe endnu en aktie i kurs 150, så har du nu i alt 2 aktier med en GAV på kurs 125.

Generalforsamling: Til en generalforsamlingen mødes aktionærerne, og træffer beslutninger på virksomhedens vegne. Der afholdes en ordinær generalforsamling hvert år, men der kan også afholdes ekstraordinære generalforsamlinger.

Guidance: Kan oversættes til “forventninger”. De fleste virksomheder har en guidance for indeværende regnskabsår oftest på økonomiske nøgletal, og nogle virksomheder har også en langsigtet guidance.

H

H1: Forkortelse for første halvår.

H2: Forkortelse for andet halvår.

I

Indeks: Et indeks er et gennemsnit af alle kurser i en branche, på en børs eller i et geografisk område. Typisk beregnes et Indeks på daglig basis af en børs eller en virksomhed med tilknytning til aktiemarkedet. Velkendte indeks er OMX C25, Nasdaq og Dow Jones. For vækstbørsen First North udgiver Nasdaq eksempelvis en række indeks, der beregnes på dagsbasis.

Insidere: Normalt er det personer eller firmaer, som gennem ejerskab eller ansættelse i et firma har adgang til information, som kunne påvirke kursen i selskabets aktier.

Insiderhandel: Insiderhandel er når personer, som er tilknyttet en virksomhed handler med aktier. Det kan eksempelvis være direktøren, her er virksomheden forpligtet til, at fortælle om sådanne handler. Der findes både lovlig og ulovlig insiderhandel.

Intention to float: En officiel meddelelse til en børs fra et selskab om at virksomheden ønsker at gå på børsen.

IPO: IPO er et andet term for børsnotering, og står for Initial Public Offering, som beskriver den samme proces. Virksomheden går fra at være privatejet til at være offentligt ejet. Forstået på den måde, at private investorer kan investere i selskabet gennem en enten reguleret eller ureguleret børs.

ISIN-kode: Forkortelse for “International Securities Identification Number”, og er en 12-cifret kode, som skelner de forskellige selskaber. Det kan også omtales fondskode.

J

K

Kapitalforhøjelse: Forøgelse af virksomhedens kapital. En kapitalforhøjelse skal besluttes på en generalforsamling.

Kapitalmarkedsdag: En dag, hvor investorerne og selskabet møder hinanden i en mere dybdegående dialog.

Kurtage: Et gebyr, som du betaler for at handle aktier. Ved at tegne aktier i en børsnotering på Nordnet, betaler du ikke købskurtage.

L

Lagerbeskatning: Hvis du har handlet en minibørsaktie på aktiesparekontoen, vil den lagerbeskattes. Det betyder, at du løbende (hvert år) betaler skatten.

Likviditet: Likviditet kan både benyttes i sammenhæng med handlen i aktien, og hvor mange likvider (kontanter) selskabet har. Kendetegnet minibørsen er, at handelslikviditeten er væsentlig lavere end på hovedbørsen.

Lock-up: En form for salgsbegrænsning, der gør, at f.eks. interne personer ikke kan sælge sine aktier i x antal måneder.

Lækage: Udslip af fortrolige oplysninger fra virksomheden. Lækage kan være årsag til suspendering af selskabets aktier.

M

Markedsværdi: Markedsværdi kan beskrives som antallet af aktier ganget med prisen per aktie (aktier * antallet af aktier).

Market maker: Kan også beskrives som en “likviditetsudbyder”, og understøtter likviditeten i aktien.

MAR-regler: Et regelsæt som en virksomhed, der er børsnoteret, skal overholde for eksempelvis at sikre, at alle investorer har adgang til den samme information. Regulerer eksempelvis insideres handel med aktier og behandlingen af intern viden.

Minibørs: En minibørs er en børs med lempede krav, hvor mindre virksomheder kan blive børsnoteret. Nogle gange kaldes det også for vækstbørsen. Begge begreber hører inde under samme kategori, da det i sidste ende er en multilateral handelsfacilitet. Vi kender dog ikke andre end skat, som bruger dette begreb

Minimumstegning: Det beløb eller antal af aktier, som du minimum skal tegne i en IPO. Kan både opgøres i stk. og kroner.

Multilaterale handelsfacilitet: En multilateral handelsfacilitet er en markedsplads med lempede krav. Aktier der er noteret herpå betegnes som uregulerede. Det gælder eksempelvis First North og Spotlight børserne.

Multipel: Et tal som angiver, hvor mange gange en variabel kan ganges i noget andet. Multipler kan benyttes til at sammenligne virksomheder, der agerer indenfor samme område, eller på en anden måde ligner hinanden. P/E og P/S er eksempler på multipler.

N

Nasdaq: Skaberen af det første elektroniske børsmarked, og deres systemer bruges på 90 børser fordelt på 50 lande. Nasdaq opkøbte i 2007 det svensk/finske OMX, som styrede 7 skandinaviske og baltiske børser, herunder Københavns fondsbørs. Omtrent 1/10 af alle transaktioner med værdipapirer kører gennem Nasdaqs børser. Derfor er det også den børs, som langt de fleste private investorer i Skandinavien har kendskab til. Nasdaq har blandt andet minibørskonceptet First North, som er at finde i Danmark, Sverige, Island og Finland.

Nedjustering: En nedjustering kommer, når en virksomhed indser, at de ikke kan leve op til deres egne forventninger. Det kan blandt være grundet en pandemi, som vi så ifm. Covid-19, der påvirkede en række virksomheder negativt. Nedjusteringen er ofte på omsætningen og/eller EBITDA.

O

Opjustering: En opjustering kommer, når en virksomhed oplever højere vækst, end de havde forventet. Det kan være grundet et marked, som vækster i højere grad end forventet eller en øget interesse for lige netop deres produkt. En opjustering er som oftest baseret på omsætningen og/eller EBITDA.

Opkøb/Acquisition: Når en virksomhed køber en anden virksomhed. Hvis en del af eller hele betalingen for den opkøbtte virksomhed sker med nye udstedte aktier, vil ejerandelen for den enkelte investor falde, men til gengæld vil værdien af ejerandelen stige med værdien af den nye virksomhed.

Overtegning: Når en virksomhed henter kapital, har virksomheden et ønske til hvor meget kapital de maksimalt ønsker at hente. Når investorerne ønsker at investere for et højere beløb, end virksomheden ønsker at udbyde, er der tale om en overtegning. Nogle gange kan udbuddet blive overtegnet med flere hundrede procent.

P

Premoney markedsværdi: Værdiansættelsen af en virksomhed forud for en emission/IPO.

Prospekt: Et dokument der indeholder al nødvendig information, der er værd at vide som investor. Det skal give investorerne et oprigtigt indblik i virksomheden. Et prospekt er mere dybdegående end en virksomhedsbeskrivelse, og skal godkendes af Finanstilsynet i Danmark.

Provenu: Det beløb, som selskabet henter. Kan både opgøres før og efter IPO-omkostninger.

P/E-værdi: Et tal, der udtrykker prisen for en aktie i forhold til aktiens andel af en periodes resultat (EPS). Beregnes ved at dividere aktiekursen med EPS. Benyttes som sammenligningsgrundlag mellem forskellige selskaber. Mange vækstvirksomheder har negativ indtjening, og så kan P/E ikke benyttes.

P/S-værdi: Står for price to sales, og beskriver forholdet mellem omsætningen og markedsværdien. Kan benyttes som sammenligningsgrundlag mellem virksomheder, der agerer indenfor samme branche.

Q

R

Realisationsbeskatning: Realisationsbeskatning er, når du beskattes ved en realisering af en gevinst. Dine realiserede gevinster/tab bliver lagt sammen for året, for at komme frem til din endelige gevinst, som du skal betale skat af.

Resultat af udbud: Når tegningsperioden er ovre, og investorerne har haft mulighed for at sætte sig ind i en IPO, vil resultatet af udbuddet offentliggøres. Det indeholder en række informationer, som skaber afklaring hos investorerne inden selskabet har første handelsdag.

Rettet emission: En emission, som er rettet mod en specifik gruppe af investorer, der får tilbud om at købe nye aktier.

Revenue churn: Viser hvor stor en andel af omsætningen fra eksisterende kunder, som virksomheden har mistet.

S

SaaS: Forkortelse for “Software as a Service”, og er softwarevirksomheder, der sælger på abonnement. SaaS kan oftest ses i sammenhæng med “The SaaS Capital Index”, som er et index over amerikanske SaaS-virksomheder.

Selskabsmeddelelse: En selskabsmeddelelse er når en virksomhed kommunikerer offentligt ud til investorerne. Der er en lang række krav for selskabsmeddelelser, hvorfor det kun er relevante informationen, som bliver sendt gennem disse. Eksempelvis nye kunder, produktudvikling, regnskaber mv. Det er investorernes måde, at kunne følge med i udviklingen hos selskabet.

Spotlight: Spotlight er en svensk børsvirksomhed, som har afdelinger i Danmark, Sverige og Norge. Spotlight børserne er ureglurede markeder, og henvender sig til mindre vækstselskaber.

T

Tegne aktier: Begrebet at tegne aktier sker ifm. en børsnotering eller emission, hvor du kan skrive dig op til x antal aktier. Det er dog ikke givet, at du modtager det fulde antal aktier, som du har tegnet.

Tegningsblanket: En tegningsblanket skal bruges, når du ønsker at tegne aktier. Det er en formalitet, at den udfyldes, når du ønsker at tegne aktier.

Tegningsperiode: Den periode, hvor de private investorer har mulighed for at tegne aktier i selskabet. Det er dermed inden selskabet officielt kan handles på børsen, når det er en IPO.

Ticker: Kan også betegnes som “symbol”. Det er en forkortelse af en aktie, og kan identicifere hvilken børs, som aktien er noteret på. Eksempelvis “OMX:FOM”, som er ticker-koden for FOM Technologies.

Tilbagekøb: En virksomhed kan vælge at bruge overskydende likviditet til at købe egne aktier i markedet. Dermed vil den enkelte investor komme til at eje en større del af virksomheden. Benyttes kun i meget begrænset omfang på vækstbørser.

Tildeling: Når resultatet af udbuddet er offentliggjort, vil det fremgå, hvem der modtager aktier. Dette kaldes også tildeling.

U

Udbudsbeløb: Udbudsbeløbet beskriver den mængde penge, som et selskabet ønsker at hente fra private investorer. Det kan både være ifm. En emission og en børsnotering. Udbudsbeløb har ofte et spænd, som kører fra minimums- til maksimumbeløb.

Udbudskurs: Udbudskursen er den pris, som en ny aktie bliver tilbudt til investorerne. Enten ifm. en emission eller en børsnotering.

Udbytte: Når en virksomhed har overskud, så kan den vælge at betale en del af overskuddet ud til aktionærende. Det beløb som virksomheden udbetaler til aktionærerne kaldes udbytte.

Unit: Et unit er en kombination af en aktie og en anden finansiel kontrakt, hvor du altså får flere ting til samme pris. Det ses ifm. børsnoteringer og emissioner, hvor virksomheden tilbyder en aktie, og en anden finansiel kontrakt, der kan indløses på et senere tidspunkt. Det giver muligheden for at få tilført yderligere kapital på et senere tidspunkt, uden at skulle foretage en ny emission.

Unoteret aktie: En unoteret aktie er en aktie, som ikke handles på en børs. Minibørserne bliver betegnet som uregulerede markeder, og beskattes derfor på samme måde, som en unoteret aktie. De er dog noteret, blot med lempede krav, sammenlignet med hovedbørsen.

V

Vedtægter: Det interne ”Regelsæt” for en virksomheds aktier. Vedtægterne kan kun ændres af et selskabs generalforsamling og kun ved et kvalificeret flertal. Her kan man læse alle de væsentlige regler om eksempelvis udstedelsen af warranter/tegningsoptioner. Alle børsnoterede virksomheder skal fremlægge deres opdaterede vedtægter på virksomhedens website.

Virksomhedsbeskrivelse: Et dokument der indeholder al nødvendig information, der er værd at vide som investor. Det skal give investorerne et oprigtigt indblik i virksomheden.

Volatilitet: Volatilitet er hvor store udsving en aktie eller markedet har, som regel er enkeltaktier mere volatile end det generelle marked, som bliver opvejet af, at nogle aktiekurser går op, mens andre går ned. Aktierne på vækstbørsen har ofte en højere volatilitet end andre markeder.

Volumen: Beskriver hvor stor en mængde aktier der handles, volumen stiger ofte ved en aktie med høj efterspørgsel, og falder ved en aktie, som investorerne finder uinteressant. Volumen kan bruges, som en indikator i en teknisk analyse, for at vurdere hvor stor interesse der er for en given aktie. Du skal være ekstra opmærksom på volumen på minibørserne, da nogle selskaber har meget lav volumen. Du kan f.eks. se alle aktiernes daglige volumen på Nordnet.

Vækstkapital: Vækstkapital er som navnet antyder kapital, som er øremærket til investering i vækstaktiviteter. Vækstkapital kommer ofte fra større investorer eller fonde såsom Vækstfonden.

W

Warrant: En warrant/tegningsoption er en finansiel kontrakt, der giver indehaveren ret til at købe en aktie i det underliggende aktiv til en fast pris frem til udløbsdatoen. Efter udløbsdatoen er en warrant værdiløs. Warrants optjenes eksempelvis af nøglemedarbejdere og ledelsen optjener ifm. opnåelsen af bestemte mål eller ved ansættelse gennem en periode. Ifm. en børsnotering kan et selskab vælge at udstede units (fremfor kun aktier), hvor warrants er inkluderet. Sådanne warrants kan indløses på de præmisser, som fremgår af prospektet.

X

X-dag: Dagen hvor du skal eje en aktie forud for, at der bliver udbetalt udbytte. Hvis der er X-dag den 1. og du køber en aktie den 2., mens udbyttet bliver betalt den 3., så modtager du ikke udbyttet, selvom du ejer aktien på dagen, hvor udbyttet bliver udbetalt. X-dag ligger som regel ifm. generalforsamlinger, hvor udbyttet bliver godkendt.

Y

YoY: En forkortelse for “Year over Year”, og benyttes til at beregne en årlig udvikling. F.eks. til at beskrive omsætningsvæksten i 2021 sammenlignet med omsætningen i 2020.

Z

Æ

Ø

Å

ÅTD: Forkortelse for “år til dato”