Pharma Equity Group har i dag offentliggjort deres årsregnskab for 2023, hvor de også præsenterer forventningerne og strategien til indeværende regnskabsår, 2024.

Årets resultat blev -24,6 mio. kroner mod -9,4 mio. kroner i 2022. Resultatet er påvirket negativt af en regnskabsmæssig nedjustering på 4,4 mio. kroner af tilgodehavende fra salg af Portinho S.A. med hovedstol på 9,55 mio. euro (71,3 mio. kroner) ekskl. tilskrevne renter. Dagsværdien af ​​tilgodehavendet er nedjusteret til 58 mio. kroner per 31. december 2023 og dermed afspejler koncernens resultatopgørelse et dagsværditab på 4,4 mio. kroner. Det er fortsat ledelsens opfattelse, at tilgodehavendet vil blive inddrevet, men det vil tage længere tid end forventet ved indgåelse af aftalen, der udløb 1. juli 2023, hvilket afspejles i nedjusteringen af tilgodehavendet per 31. december 2023.

Årets resultat er påvirket af forsknings- og udviklingsomkostninger på 9,1 mio. kroner og administrationsomkostninger på 11,9 mio. kroner. Stigningen i udviklingsomkostninger skyldes den forventede styrkelse af organisationen og udviklingsaktiviteterne med ansættelse af en CCO og CMO og øvrige personale. Partnerskaberne med hospitaler og andre eksterne samarbejdspartnere er ligeledes blevet styrket. Stigningen i administrative omkostninger skyldes primært transaktionen mellem PEG og Reponex hvor omkostninger vedrørende begge virksomheder er inkluderet fra 24. marts 2023. Endvidere er der brugt væsentlige ressourcer på at styrke investor relations kommunikationen og kendskabsgraden til PEG og Reponex.

Koncernens kapitalberedskab er i slutningen af 2023 og i begyndelsen af 2024, blevet styrket ved etablering af konvertible lån for ca. 16 mio. kroner og en kreditfacilitet på 12,6 mio. kroner. Koncernens kapitalberedskab forventes løbende at blive styrket yderligere i 2024 via etablering af konvertible lån eller anden tilsvarende finansiering.

I 2024 vil koncernen fokusere på at skabe et solidt grundlag for indtægtsskabende aktiviteter i 2025 og frem. Dette involverer et fokus på at fortsætte og forbedre udviklings- og forskningsaktiviteterne, udforske muligheder for strategiske partnere for vores forskellige lægemiddelkandidater og starte indledende forhandlinger med disse, skabe et solidt økonomisk fundament og øge investor relations aktiviteter og kommunikationen og kendskabsgraden om koncernen og Reponex.

Koncernens aktiviteter forventes ikke at generere omsætning før i 2025. For 2024 forventes der et koncernresultat før skat på -24 til -29 mio. kroner. Det forventede koncernresultat for 2024 afspejler ikke eventuelle gevinster/tab relateret til Portinho S.A.- tilgodehavendet.